Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

妙手回春 NNN植萃保养品品牌视觉设计

NNN为纯天然植萃的保养品品牌,致力于研发适合年轻女性的保养品,品牌设计以妙手回春的意向为主轴,手拿著试管象徵著用心研发与纯粹天然,在试管中一朵花逐渐盛开,就像是此品牌的产品,细心呵护女孩们的皮肤,使肤更容光焕发。作者:李宜軒 Yi-Hsuan Li